Літопис

Літопис природи – основний науковий документ національного природного парку «Пирятинський», в якому сконцентровані основні результати спостережень за природними комплексами, процесами і явищами, які в них відбуваються.

Літопис природи складається на основі первинних даних, в зборі яких беруть участь не тільки наукові, але й науково-технічні працівники, а також інспектори з охорони природно-заповідного фонду, які ведуть спостереження за скороченою і спрощеною програмою, а також ті, хто працює тимчасово на території національного природного парку «Пирятинський» (співробітники інших науково-дослідних установ, аспіранти, студенти).Літопис акумулює в собі всю інформацію про поточний стан природних комплексів.

Основні принципи наукових досліджень в національному природному парку - цілорічність, тривалість, безперервність та комплексність робіт, що проводяться на одних і тих же ділянках, не порушених або слабо порушених діяльністю людини.

Фактичний матеріал, що накопичується, повинен відповідати наступним вимогам:

1) бути достовірним;

2) масовим (виняток можуть становити дані по рідкісних і зникаючих видах);

3) репрезентативним;

4) зберігати багаторічну спадкоємність, тобто спостереження за вибраними об'єктами (явищами) повинні проводитися протягом невизначено тривалого часу.

В Україні роботи щодо Літопису природи проводяться відповідно до «Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків України» (2002) під загальною редакцією Т.Л. Андрієнко.

Організація роботи та ведення Літопису природи

В національному природному парку застосовуються методи збору первинного матеріалу, що не порушують або мінімально порушують природу, але в той же час дозволяють отримати надійні дані. Основнаі нформація подається головним чином у вигляді фактів, таблиць та коментарів до них. Факти та явища ілюструють малюнками, картосхемами, графіками.

Основні розділи Літопису природи

1. Загальні відомості

У розділі наводять відомості про зміну розмірів і меж території, організацію охоронної зони, будівлі та інші об'єкти  інфраструктури, деякі інші відомості.

2. Наукові полігони

Щорічно описують пробні та облікові площі, ключові ділянки, постійні

(тимчасові) маршрути. Повідомляють дані про закладені стаціонари та зміни в їх мережі, дають їх описи та ін. Забезпечують вивчення природного розвитку екосистем та змін внаслідок антропогенного впливу.

3. Абіотичне середовище

3.1 Клімат

Через відсутність метеостанції розрахунок кліматичних показників, а саме: температура повітря, вітровий режим, зміни атмосферного тиску, режим зволоження, опади, характеристика сезонів року (зими, весни, літа, осені) в НПП "Пирятинський" проводться за показниками Прилуцької метеостанції (WMOID) 33362 Чернігівської області, розташованої за 40 км на північ від м. Пирятин. Метеорологічні показники групують таким чином, щобдати характеристику кожного місяця і кожного його дня. Описують погоду за природними сезонами року.

3.2. Гідрологія

Тут наводяться відомості про динаміку рівня грунтових і поверхневих вод - природної сезонної, а також обумовленої стихійними явищами або діяльністю людини. Щорічно проводяться спостереження за термінами настання елементарних сезонних гідрологічних явищ (перші забереги, перший льодостав, перші ополонки, тривалість періоду, вільного від льоду, паводкові процеси тощо). Для проведення більш поглиблених гідрологічних досліджень залучається фахівець-гідролог.

3.3. Рельєф

Тут реєструються тільки добре помітні зміни: зсуви, обвали, розвиток ярів і т.п. Для проведення більш поглиблених досліджень рельєфу залучається фахівець-географ.

4. Рослинний світ

У розділі реєструють всі періодичні і неперіодичні зміни, що відбуваються у флорі і рослинності національного природного парку, а в рік закінчення інвентаризаційних робіт поміщають їх основні результати. Проводиться інвентаризація судинних рослин. Вивчення мохів, лишайників, водоростей, грибів здійснюється запрошеними фахівцями.

4.1. Флора

При вивченні флори особлива увага приділяється видам, які є домінантами рослинних угруповань, типовим для певних екологічних умов видам, які складають флористичне ядро відповідних угруповань, рідкісним видам (реліктовим, ендемічним, пограничноареальним), видам із цікавою біологією.

Особлива увага серед групи рідкісних та зникаючих видів приділяється видам із Червоної книги України, Європейського Червоного списку тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі. Фіксуються та досліджуються види флори, які підлягають регіональній охороні (внесені до списків видів, які охороняються в Полтавській області.

4.2. Рослинність

Характеризують сезонну (фенологія, динаміка наростання надземної маси трав'яних угруповань) і річну динаміку рослинних угруповань (аналіз складу і структури, продуктивність надземної частини трав'яних угруповань, продуктивність плодоношення деревних рослин, грибів). Відображають випадки сильного або істотного відхилення від норми в житті окремих видів і угруповань (наприклад, в результаті посух, вітровалів, масового поширення хвороб, пошкодження безхребетними і хребетними тваринами тощо).

Фіксують також незвичайні явища в житті рослин і фітоценозів. Відображають випадки масового або помітного відхилення від норми в житті окремих видів, особливо домінантів: хвороби, пошкодження тваринами, загибель через стихійні явища тощо.

5. Тваринний світ

Цей розділ передбачає збір, накопичення і у загальнення даних про видове

різноманіття тварин, особливості динаміки їх чисельності, територіального розміщення, розмноження, міграції, взаємодії з іншими видами, еколого-фауністичні комплекси.

5.1. Інвентаризація фауни

Включає результати поточної інвентаризації тваринного світу.

5.2. Чисельність фонових видів тварин

Кількісний облік тварин - важливий захід, що дозволяє накопичити дані з динаміки чисельності окремих видів. Проводиться за окремимигрупами: ссавцями, птахами, земноводними і плазунами, рибами, наземними безхребетними. Для поглибленого вивчення окремих видів запрошуються фахівці.

5.3. Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів тварин

Відомості, що наводяться в цьому розділі, необхідні для пояснення причин зміни чисельності та прогнозування стану популяцій окремих видів. Повідомляютьпро біотопічнерозміщення, сезоннехарчування, структуру популяції, плодючість і виживання потомства, смертність, сезоннежиття, поведінкутварин.

6. Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, внесених до чинних в Україні міжнародні переліки

Надається інформація щодо знаходження окремих видів рослин і тварин, що занесені до Червоної книги України, регіональних (обласних) червоних списків, додатків міжнародних конвенцій, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

7. Календар природи

До об’єктів спостережень належать насамперед «класичні» об’єкти, тобто широкоареальні та місцеві масові види, за якими нескладно вести спостереження. Для календаря природи важливим є не значна кількість об’єктів, а підбір типових із них, тих, що можуть виконувати роль фенологічних індикаторів. Для підвищення якості спостережень за сезонним розвитком природи слід розроблено та паспортизовано стаціонарний маршрут.

8. Aнтропогенний вплив

Антропогенний вплив на природно-заповідні природно-територіальні комплекси характеризується за такими напрямками: порушення заповідного режиму, які мали місце протягом року; можливе використання природних ресурсів в господарських цілях у відповідних ділянках та зонах; характер господарської діяльності в охоронній зоні та на суміжних (в радіусі 10 км) з НПП територіях; відновлювальні, регуляторні біотехнічні та созотехнічні заходи, які проводяться на окремих ділянках НПП.

9. Аналіз результатів і перспективи наукових досліджень

У цьому розділі коротко описують основні результати досліджень заголовними напрямками, узагальнюють результати і роблять короткий висновок про основні наукові досягнення. Викладаються результати досліджень за темою Літопису природи і спеціальних наукових темам. Наводиться перелік наукових співробітників, які брали участь у виконанні робіт. Вказується перелік наукових експедицій, які відвідали заповідну територію, прізвище керівника, терміни і тривалість досліджень. Наводиться список робіт, в яких використані матеріали, отримані на заповідних територіях та ін. відомості.

10. Участь у виконанні діючих в Україні міжнародних конвенцій

У разі будь-якого відношення до Світової мережі біосферних резерватів (членства чи намірів приєднання), надається відповідно інформація.

Надається загальна інформація про стан збереження (дані спостережень та здійснення природоохоронних заходів) видів, занесених до додатків міжнародних конвенцій, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

11. Особливості поточного року

Характеризуються особливості поточного року як щодо неживої природи, так і рослинного, тваринного світу, наукових досліджень національного природного парку тощо.

 

За весь період фактичної діяльності національного природного парку «Пирятинський» (з 2011) вийшли у світ 2 томи Літопису природи.     

 

Для детальної інформації стосовно користування Літописом природи звертайтеся:

37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Червоноарміська, 14

на ел.пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

за телефоном: (05358)3-23-86

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

- У природі все розумно продумано і влаштовано, кожен зобов'язаний займатися власним заняттям, і в даній мудрості - найвища справедливість життя. - Артур Конан Дойл

- Немає нічого більш винахідливого, ніж природа. - Цицерон Марк Туллій

 

бесплатные шаблоны joomla тут